Úplná pravidla novoroční spotřebitelské soutěže 2022

PLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE


Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže.

I. Pořadatel soutěže

1. Pořadatelem soutěže je SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. se sídlem Americká 17/579, 12000 Praha 2, IČO: 05399416, zapsáno v rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka U490 (dále „pořadatel“).

2. Kontaktní osobou pořadatele je: Michal Staša, e-mail: michal.stasa@svn.cz, tel.: 724992441.

II. Trvání soutěže

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 3.1.2022 9:00 SEČ do 31.1.2022 18:00 SEČ (dále „soutěžní období“). Začátek soutěže je 3.1.2022 v 9:00 SEČ. Konec soutěže je 31.1.2022 v 18:00 SEČ.

2. Pokud jsou nalezeni tři výherci a předány ceny před koncem soutěže, bude soutěž ukončena a konec bude ohlášen na stránce soutěže.

III. Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která odpoví ve formuláři na tři vědomostní otázky, která bude souhlasit s těmito pravidly a která vyplní kontaktní údaje.

2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která neporuší podmínky těchto pravidel.

3. Ze správných odpovědí budou vyřazeny neúplné odpovědi a odpovědi se špatně zadanými kontaktními údaji. Vícenásobné vyplnění formuláře (více než 2) je považováno za porušení těchto pravidel. Dvojité identické vyplnění formuláře (odeslané dvakrát) je považováno za jedno vyplnění formuláře. Dvojité vyplnění formuláře (odeslané dvakrát) s různými odpověďmi je považováno za porušení těchto pravidel. Odpovědi vyplněné mimo soutěžní termín (před začátkem a po konci trvání soutěže) jsou vyřazeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení těchto podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

IV. Princip soutěže

1. Soutěžící ve formuláři odpoví na 3 vědomostní otázky. Vědomostní otázky se týkají portálu Úsporné spotřebiče (www.uspornespotrebice.cz) a všechny správné odpovědi lze zjistit na tomto webu. Výhra náleží prvním třem soutěžícím, kteří odpověděli v soutěžním období na otázky správně (dále výherci).

V. Poskytnutí výhry

1. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho/její e-mailové adresy nebo telefonního čísla, kterou pořadateli poskytne, a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít.

2. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Kontaktován pak bude v pořadí další výherce dle článku IV 1.

3. Výhra bude všem výhercům zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to do dvou týdnů po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Na výhru se nevztahuje záruka.

5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce dle článku IV 1.

VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.

3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Vyplněním soutěžního formuláře dle čl. IV těchto pravidel každý soutěžící uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži.

2. Osobní údaje nebudou poskytnuty pro další obchodní a marketingové účely pořadatele přesahující rámec těchto pravidel.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele.

Příklady produktů