Úplná pravidla spotřebitelské soutěže jaro 2021

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže – jaro 2021

Úvod

Pravidla mezinárodní soutěže pořádané sociální kooperativou Eliante Onlus (dále jen „Eliante“), PI/CF 04026890964, sídlící na adrese Via San Vittore 49, 20123 Milán, v rámci evropského projektu HACKS (Know-how a řešení v oblasti vytápění a chlazení) v programu Horizont 2020, grantová smlouva č. 845231.

Cílem projektu HACKS je proměna trhu s domácími spotřebiči pro vytápění a chlazení, která má být realizována formou podpory šíření účinných technologií a správných postupů vedoucích k úspoře energie a ke zlepšení životního komfortu a zdraví obyvatel Evropy. Soutěž tyto cíle sdílí a zároveň podněcuje k výměně topných a chladicích technologií za účelem zvýšení jejich energetické účinnosti.

Projekt HACKS je podporován 17 partnery z 15 evropských zemí a za svůj chod vděčí finanční podpoře evropského programu H2020.

Účast v soutěži je podmíněna dodržením následujících pravidel:

Článek 1

Doba trvání

Tato soutěž bude probíhat od půlnoci 1. dubna 2021 do půlnoci 30. dubna 2021.

Článek 2

Účast

a) Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná a mohou se do ní zapojit všechny fyzické osoby starší 18 let žijící v některém z uvedených evropských států: Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci nebo rodinní příslušníci zaměstnanců následujících organizací:

 1. Agentura pro životní prostředí a nakládání s energií (ADEME)
 2. Rakouská energetická agentura (AEA)
 3. Goodplanet Belgium
 4. Bush Energie GmbH
 5. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
 6. Co2online Genuetzige Beratungsgesellschaft Mbh
 7. Nadace ekologie a rozvoje (ECODES)
 8. Guide Topten SARL
 9. Sociální kooperativa Eliante Onlus (ELIANTE)
 10. Polytechnická univerzita v Miláně (POLIMI)
 11. Litevská národní spotřebitelská federace
 12. Oekozenter Pafendall Asbl
 13. Norská společnost pro ochranu přírody (NNV)
 14. Nadace pro energetickou účinnost (FEWE)
 15. Quercus – Národní sdružení pro ochranu přírody (QUERCUS ANCN)
 16. Švédská společnost pro ochranu přírody (SSNC)
 17. Energy Saving Trust Ltd (EST)

b) Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou.

c) Podmínkou účasti je použití online kalkulačky pro výpočet úspory energie, která vznikla v rámci projektu HACKS, a to dle ustanovení v Článku 4.

Článek 3

Registrace

a) Podmínkou účasti v soutěži je kompletní vyplnění soutěžního online dotazníku, který je dostupný na lokálních webových stránkách projektu HACKS pro danou zemi, v níž soutěžící přebývá. Webové stránky projektu HACKS obsahují i odkazy na podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

b) Odesláním údajů a potvrzením účasti, po uvedení platné e-mailové adresy na výše zmíněných webových stránkách, soutěžící stvrzují, že se seznámili s podmínkami a že je bez výhrad přijímají.

Článek 4

Požadavky

Pro účast v soutěži je nezbytné použít online kalkulačku pro výpočet úspory energie, která vznikla v rámci projektu HACKS a která bude k dispozici na všech našich lokálních webových stránkách. Mimoto budou účastníci povinni zodpovědět otázku vztahující se k užití online kalkulačky.

Článek 5

Losování

Ze všech účastníků, kteří před uzavřením soutěže použijí online kalkulačku a správně odpoví na soutěžní otázku, budou vylosováni dva výherci, každý z jiné země, kteří obdrží výhry uvedené v Článku 6.

Vylosování výherců proběhne následujícím způsobem: na základě kritérií, jež každému z účastníků zajišťují spravedlivou šanci na vítězství, vylosuje Eliante dvě země ze seznamu v Článku 2, z nichž vzejdou konkrétní výherci. Následně každý z místních partnerů projektu HACKS vylosuje ze všech účastníků v dané zemi jméno konkrétního výherce.

Jak Eliante, tak i jeho partneři zajistí, aby bylo losování transparentní a nestranné. Přihlášením se do soutěže účastník přijímá její pravidla a zříká se práva zpochybňovat způsob určení výherců.

Článek 6

Výhry

Výhrou je jeden nebo více předmětů souvisejících s úsporou energie v domácnosti v maximální celkové hodnotě do 500 eur. Výherce bude informován prostřednictvím e-mailu do 15 dní po uzavření soutěže a výhra mu bude zaslána na náklady Eliante na adresu uvedenou v dotazníku.

Článek 7

Vyloučení ze soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit každého účastníka, který se dopustí uvedení nepravdivé informace, manipulace, porušení podmínek nebo využije nedovolené pomoci. Každý vylosovaný účastník, který nesplní požadavky pro obdržení výhry, bude bezpodmínečně vyloučen.

Článek 8

Ochrana osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou uloženy a použity výhradně pro účely spojené s účastí v soutěži. Údaje nebudou poskytnuty žádným třetím stranám. Výherci soutěže budou písemně informováni a budou požádáni o souhlas se zveřejněním jména (křestního jména a počátečního písmene příjmení) a bydliště (město nebo obec) na webových stránkách a sociálních sítích vztahujících se k soutěži a zároveň o souhlas s poskytnutím krátkého rozhovoru zaměřeného na projekt HACKS. Každý účastník má právo zažádat si o přístup k vlastním osobním údajům, případně o jejich upravení či odstranění, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@eliante.it.

Článek 9

Práva organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. K tomu může dojít na základě vlastního uvážení organizátora v případě, že není schopen zajistit řádný průběh soutěže, ať už z technických, či právních důvodů. Pokud je zrušení soutěže způsobeno jednáním některého z účastníků, jsou nároky na náhradu škody důvěrné.

Článek 10

Omezení odpovědnosti

a) Organizátor nenese odpovědnost za přenos dat v rámci sítě. Jakákoliv odpovědnost za škody vzniklé v důsledku poškození zařízení na zpracování dat je rovněž vyloučena.

b) Záruka na přijetí údajů o jednotlivých účastnících se neposkytuje. Zasláním údajů se účastník zříká práva na vymáhání odpovědnosti vůči organizátorovi, vyjma případů, kdy organizátor nedodrží své základní povinností („cardinal duty“), tj. v případě zranění ohrožujícího život, tělesnou integritu nebo zdraví nebo v případě absence záručních podmínek, je-li toto typickým případem poškození v předvídatelném kontextu. Dále je vyloučena odpovědnost za všechny škody způsobené pouhou lehkou nedbalostí, včetně následného poškození a ztráty výherních předmětů.

c) Záruka na správnou funkčnost výherních předmětů se neposkytuje.

d) Jakákoliv odpovědnost za nepřiměřené úřední kroky, pracovní spory, náhodnou ztrátu či zásah vyšší moci je vyloučena. Stejně tak je vyloučena odpovědnost za škody způsobené nezákonnou činností třetích stran.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Veškeré případné spory budou řešeny dle italského práva a budou spadat do kompetence soudů v Římě. Zneplatnění jednoho ustanovení nezavdává důvod ke zneplatnění ostatních ustanovení. Referenční verzí těchto ustanovení je italská verze, jež je dostupná pod následujícím odkazem: https://storage.topten.it/source/files/Regolamento...

Článek 12

Závěrečné informace

Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah této tiskové zprávy zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoliv případné využití zde obsažených informací.

Přílohy

Příklady produktů