VýhradaZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRIVACY NOTICE

Naposledy aktualizováno: 22. března 2021
(Scroll down for English version)


Děkujeme vám, že jste se rozhodli připojit k naší komunitě společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. („Společnost“, „my“, „nás“, „naše“). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje i vaše právo na soukromí. Budete-li mít ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů nějaké dotazy, kontaktujte nás na seven@svn.cz.

Velmi si vážíme toho, že nám při návštěvě našich webových stránek www.uspornespotrebice.cz („Webové stránky“) a obecně při využívání našich služeb („Služby“, jež jsou vázány na Webové stránky) s důvěrou poskytujete vaše osobní údaje. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách vám co možná nejsrozumitelněji vysvětlíme, jaké údaje shromažďujeme, k čemu je využíváme a jaká práva ve vztahu k tomuto procesu máte. Doufáme, že si tyto zásady velmi pečlivě pročtete, neboť se jedná o důležité informace. Nebudete-li s některou z uvedených podmínek souhlasit, přestaňte prosím naše Služby okamžitě využívat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré informace shromažďované v souvislosti s využitím našich Služeb (tedy těch, které jsou vázány na naše Webové stránky), stejně jako jakýchkoliv dalších služeb, marketingu či akcí.
Pozorně si zásady ochrany osobních údajů pročtěte, pomohou vám pochopit, jak se shromažďovanými údaji nakládáme.

1. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Stručně: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když projevíte zájem o informace o naší Společnosti nebo o našich Službách, když se zapojíte do aktivit na Webových stránkách nebo nás jinak kontaktujete.

Shromažďované osobní údaje se liší dle kontextu naší vzájemné interakce a vaší interakce s Webovými stránkami, dle vaší volby a dle užití produktů a prvků. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat následující:

Vámi poskytnuté osobní údaje. U specifických funkcí, jako jsou kontaktní nebo slevové formuláře či měsíční soutěže, shromažďujeme jména, telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy, preferovaný kontakt a další podobné informace.

U kalkulaček pro výpočet úspory energie můžeme pro účely průzkumu shromažďovat vámi poskytnuté informace týkající se velikosti vašeho obydlí, jeho obálky a střechy či typu vytápěcího systému a jeho spotřeby. Tyto informace nejsou nijak přímo ani nepřímo spojovány s identifikačními údaji, jež poskytujete u specifických funkcí (jméno, e-mailová adresa, poštovní adresy, telefonní čísla atd.).

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje musejí být pravdivé, kompletní a přesné. Dojde-li u některého z vašich osobních údajů ke změně a vy jej potřebujete odstranit, jste povinni nás o tom informovat.

Automaticky shromažďované údaje

Stručně: Některé údaje, například vaše IP adresa a/nebo vlastnosti vašeho prohlížeče a zařízení, jsou automaticky shromažďovány v průběhu návštěvy našich Webových stránek.

Některé údaje jsou automaticky shromažďovány v průběhu návštěvy, používání nebo procházení našich Webových stránek. Tyto údaje nevyzrazují vaši identitu (nejde o jméno ani kontaktní údaje), ale mohou se týkat vašeho zařízení a jeho použití. Může to být vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a vašeho zařízení, operační systém, jazykové preference, URL odkazy, jméno zařízení, země, poloha, informace o tom, jak a kdy naše Webové stránky používáte, a další technické údaje. Tyto údaje slouží primárně k zajištění bezpečného provozu našich Webových stránek a dále také pro účely našich interních analýz a hlášení.

Tak jako řada jiných společností i my shromažďujeme údaje prostřednictvím cookies a podobných technologií. Více informací o nich naleznete v našich Zásadách používání cookies: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

Shromažďované údaje zahrnují:

 • Přihlašovací a uživatelské údaje. Přihlašovací a uživatelské údaje jsou informace, které souvisejí se službami, diagnostikou, využitím a výkonem a které jsou v průběhu návštěvy nebo používání Webových stránek automaticky shromažďovány našimi servery a ukládány do záznamových souborů. V závislosti na typu naší vzájemné interakce mohou tyto přihlašovací údaje zahrnovat například vaši IP adresu, informace o vašem zařízení, typu a nastavení prohlížeče a informace o vaší aktivitě na Webových stránkách (datum/čas vaší návštěvy, navštívené stránky a soubory, vyhledávání a jiné akce, například použití prvků), informace o události na vašem zařízení (systémová aktivita, zprávy o chybách, tzv. „chybové hlášky“, a nastavení hardwaru).
 • Údaje o zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, což jsou například informace o vašem počítači, telefonu, tabletu a dalších zařízeních, jejichž prostřednictvím naše Webové stránky navštívíte. V závislosti na typu použitého zařízení mohou tyto údaje o zařízení zahrnovat například vaši IP adresu (nebo hostitelský server), identifikační čísla vašeho zařízení a aplikace, vaši polohu, typ prohlížeče, typ hardwaru, poskytovatele internetového připojení a/nebo mobilního operátora, operační systém a informace o konfiguraci systému.
 • Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, což jsou například přesné nebo nepřesné informace o poloze vašeho zařízení. Objem shromažďovaných údajů se odvíjí od typu a nastavení vašeho zařízení, jehož prostřednictvím naše Webové stránky navštívíte. S využitím příslušných technologií můžeme například shromažďovat údaje o vaší aktuální zeměpisné poloze (dle vaší IP adresy).

2. K ČEMU VAŠE ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Stručně: Vaše údaje zpracováváme pro účely plynoucí z našich legitimních obchodních zájmů, pro účely plnění naší smlouvy, a to v souladu s našimi právními závazky a s vaším souhlasem.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím našich Webových stránek využíváme pro různé účely našeho podnikání, které uvádíme níže. Pro tyto účely zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu nebo plnit povinnosti z ní vyplývající, a to s vaším souhlasem a/nebo v souladu s našimi právními závazky. U každého níže uvedeného účelu uvádíme i konkrétní způsoby zpracování.

Shromážděné nebo obdržené údaje využíváme tak, abychom mohli:

 • Reagovat na dotazy uživatelů/nabídnout uživatelům podporu. Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom mohli reagovat na vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře a/nebo vyřešit jakýkoli potenciální problém, se kterým se můžete při využívání našich Služeb setkat.
 • Realizovat výběr cen a soutěže. Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom mohli realizovat výběr cen a soutěže, do kterých se zapojíte.
 • Zpracovat a vyplatit žádost o slevu. Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom mohli uspokojit a spravovat vaše žádosti o slevy zaslané prostřednictvím Webových stránek.
 • Realizovat a usnadnit poskytování služeb uživatelům. Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované služby, včetně pravidelného zasílání zpravdaje, pokud se k jeho odebírání přihlásíte, nebo poskytnutí kalkulačky pro výpočet potenciální úspory u topných systémů.
 • Chránit naše Služby. Vaše osobní údaje můžeme využít k zajištění bezpečného a zabezpečeného provozu našich Webových stránek (například k monitorování a prevenci podvodů).
 • Vymáhat plnění našich podmínek a zásad pro naše obchodní účely, plnit zákonné a regulatorní předpisy nebo povinnosti vyplývající z naší smlouvy.
 • Plnit právní požadavky a předcházet újmě. Obdržíme-li soudní obsílku nebo jiný právní požadavek, můžeme shromažďované údaje prověřit, abychom mohli na výzvu správně reagovat.
 • Rozesílat marketingové a propagační materiály. My, a/nebo naši marketingoví partneři na třetích stranách, můžeme využít vámi poskytnuté osobní údaje k marketingovým účelům za podmínky, že se tak děje v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, když například projevíte zájem o zaslání informací o naší Společnosti nebo našich Webových stránkách, když se přihlásíte k odebírání našich marketingových sdělení nebo nás kontaktujete nějakým jiným způsobem. Odebírání našich marketingových sdělení můžete kdykoli zrušit (poznámka: v české verzi Webové stránky není možné se ani přihlásit k odběru zpravodaje, ani se tedy odhlásit).

Vaše osobní údaje nevyužíváme k zasílání cílené reklamy.
Více informací naleznete v našich Zásadách používání cookies: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

3. BUDOU VAŠE ÚDAJE S NĚKÝM SDÍLENY?

Stručně: Vaše osobní údaje sdílíme pouze s vaším svolením a v souladu s právními předpisy, abychom vám mohli poskytovat naše služby a abychom mohli chránit vaše práva nebo plnit naše obchodní závazky.

Shromažďované osobní údaje můžeme zpracovávat nebo sdílet v souladu s následujícím právním základem:

Konkrétněji můžeme vaše osobní údaje zpracovávat nebo sdílet v následujících situacích:

 • Prodejci, konzultanti a další třetí strany, které nám poskytují své služby. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s prodejci, poskytovateli služeb, dodavateli nebo jednateli třetích stran, jež nám poskytují své služby, nebo je poskytují naším jménem, a tyto údaje k tomu potřebují. Jde například o zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, služby zákazníkům a marketingové úsilí. Vybrané třetí strany mohou na našich Webových stránkách používat monitorovací technologie a shromažďovat naším jménem informace o vaší průběžné interakci. Tyto informace mohou být následně využity, mimo jiné, k analýze a monitoringu dat, ke zjišťování popularity daného obsahu, stránek nebo prvků a k lepšímu pochopení vaší aktivity na síti. Vyjma ustanovení uvedených v těchto zásadách vaše osobní údaje s žádnými třetími stranami pro účely jejich propagace nesdílíme, neprodáváme je, nezapůjčujeme ani s nimi neobchodujeme. S našimi zpracovateli dat máme uzavřenu dohodu, v níž je stanoveno, že vaše osobní údaje musejí chránit. To znamená, že s nimi mohou nakládat pouze tak, jak jim to nařídíme. Dále pak nesmějí vaše osobní údaje sdílet s žádnou jinou organizací kromě nás. Zavazují se všechny osobní údaje, které naším jménem shromažďují, pečlivě chránit a uchovávat je pouze po dobu, jakou jim nařídíme.
 • Affiliate marketing. Osobní údaje získané vaším procházením stránek můžeme sdílet s affiliate sítěmi. V takovém případě budeme požadovat, aby tyto affiliate sítě jednaly v souladu s těmito zásadami. Sítě AWIN a Connects tyto údaje využívají pouze k ověření, že se k nim uživatelé proklikli přes shoplink na našich Webových stránkách. Žádné další informace s nimi sdíleny nejsou. Affiliate sítě zahrnují naši mateřskou společnost a případné dceřiné společnosti, společné partnerské podniky nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo na jejichž kontrole se podílíme.
 • Obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce, jako je například program slev.

4. S KÝM BUDEME VAŠE ÚDAJE SDÍLET?

Stručně: Vaše osobní údaje sdílíme pouze s následujícími třetími stranami.

Vaše osobní údaje sdílíme a zpřístupňujeme pouze následujícím třetím stranám. Rozřadili jsme je do kategorií, abyste lépe pochopili účel shromažďování údajů a způsob jejich zpracování. V případě, že budeme vaše údaje shromažďovat na základě vašeho souhlasu, a vy se rozhodnete tento souhlas odvolat, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci "JAK NÁS MŮŽETE VE VĚCI TĚCHTO ZÁSAD KONTAKTOVAT?".

 • Affiliate marketing
  • CJ
  • AWIN
  • Alza.cz affiliate
  • eDognet
 • Webová a mobilní analytika
  • Google Tag Manager / Analytics

5. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ MONITOROVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně: Ke shromažďování a uchovávání vašich údajů můžeme využívat cookies a jiné monitorovací technologie.

K získávání a uchovávání údajů můžeme využívat cookies nebo podobné monitorovací technologie (například sledovací pixely). Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak lze v nastavení prohlížeče určité cookies blokovat, najdete v našich Zásadách používání cookies: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

Tyto údaje neumožní vaši identifikaci, jde o statistické údaje o návštěvnících a uživatelích našich Webových stránek. Tyto statistické údaje v žádném případě neobsahují žádné údaje pro identifikaci osob.

6. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Stručně: Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách, není-li zákonem stanoveno jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách, není-li požadována delší doba uchovávání nebo nenařizuje-li zákon jinak (pro daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný ze zde uvedených účelů nás neopravňuje k tomu, abychom vaše osobní údaje uchovávali na serverech déle než šest měsíců, s výjimkou účasti ve slevovém programu, kde je potřeba uchovávat údaje pro účely monitoringu, a to po celou dobu trvání programu a ještě následujících šest měsíců po jeho skončení.

Ve chvíli, kdy veškeré legitimní důvody ke zpracovávání vašich osobních údajů pominou, jsme povinni tyto údaje smazat nebo je anonymizovat. Pokud to není z nějakého důvodu proveditelné (například v případě uchovávání osobních údajů na záložních zdrojích), pak tyto údaje bezpečně uskladníme a do doby, než bude jejich smazání možné, zabráníme jejich dalšímu zpracování.

7. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Stručně: Snažíme se vaše osobní údaje chránit prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž účelem je všechny zpracovávané osobní údaje chránit. Nicméně, i přes veškerou naši snahu tyto údaje chránit, jsme si vědomi faktu, že elektronický přenos dat přes internet ani žádná z technologií na jejich uchovávání nejsou stoprocentně bezpečné. Proto vám nemůžeme slíbit ani garantovat, že nám vaše osobní údaje neupraví, nezcizí nebo neshromáždí hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany. Přestože budeme dělat vše pro to, abychom vaše osobní údaje ochránili, je třeba vás upozornit, že přenos vašich osobních údajů prostřednictvím našich Webových stránek probíhá na vaše vlastní riziko. Webové stránky byste měli navštěvovat pouze v zabezpečeném prostředí.

8. SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE NEZLETILÝCH OSOB?

Stručně: Osobní údaje osob mladších 18 let vědomě neshromažďujeme a ani je nevyužíváme k marketingovým účelům.

Osobní údaje osob mladších 18 let vědomě neshromažďujeme a ani je nevyužíváme k marketingovým účelům. Použitím našich Webových stránek stvrzujete, že jste starší 18 let nebo že jste rodič nebo zákonný zástupce této nezletilé osoby a vyslovujete s její návštěvou Webových stránek souhlas. Zjistíme-li, že ke shromažďování osobních údajů nezletilé osoby došlo, přijmeme přiměřená opatření a tyto údaje okamžitě smažeme. Zjistíte-li vy, že ke shromažďování takových údajů došlo, kontaktujte nás prosím na: seven.svn.cz.

9. JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Stručně: V některých regionech, například v Evropském hospodářském prostoru, vám vaše práva zaručují snazší přístup a kontrolu vašich osobních údajů. Svůj účet můžete kdykoli kontrolovat, upravovat nebo ho zrušit.

V některých regionech (například v Evropském hospodářském prostoru) vám z právních předpisů na ochranu osobních údajů plynou určitá práva. Ta mohou zahrnovat (i) právo žádat o přístup ke svým osobním údajům a o jejich kopii, (ii) právo žádat o korekci nebo smazání, (iii) právo zabránit zpracování svých osobních údajů a, je-li to relevantní, (iv) právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít i právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. V takovém případě prosím použijte kontaktní údaje uvedené níže. My vaši námitku zvážíme a budeme na ni reagovat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tam, kde ke zpracování osobních údajů poskytujete souhlas, máte právo tento souhlas odvolat. Mějte však na paměti, že tento krok nijak neovlivní zákonnost zpracovávání osobních údajů před tímto odvoláním ani zákonnost zpracovávání osobních údajů tam, kde není váš souhlas vyžadován.

Jste-li příslušníkem členského státu Evropského hospodářského prostoru a domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost na místní dozorový úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje tohoto úřadu najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Obyvatelé Švýcarska najdou kontaktní údaje dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies a podobné technologie: Ve výchozím nastavení většiny webových prohlížečů jsou soubory cookies povoleny. Pokud chcete, můžete cookies odstranit a blokovat v nastavení vašeho prohlížeče. Pokud takto cookies odstraníte nebo blokujete, může to ovlivnit některé prvky nebo služby na našich Webových stránkách. Více informací naleznete v našich Zásadách používání cookies: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

10. OCHRANA PROTI SLEDOVÁNÍ POMOCÍ DO-NOT-TRACK

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace nabízejí funkci Do-Not-Track („Nesledovat“), jejímž prostřednictvím můžete vyslat signál, že si nepřejete, aby byly údaje o vašich aktivitách na síti monitorovány a shromažďovány. Pro signál Nesledovat nebyl doposud zaveden jednotný technologický standard. Z tohoto důvodu jej aktuálně nebereme v potaz a stejně tak ani další mechanismy, které automaticky oznamují, že si nepřejete být monitorováni. Jestliže bude v budoucnu nějaký jednotný standard pro monitorování chování na síti zaveden, budeme vás o tom informovat v příslušné aktualizované verzi těchto zásad.

11. JSOU NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AKTUALIZOVÁNY?

Stručně: Ano, naše zásady jsou aktualizovány, aby byly v souladu s příslušnými právními předpisy.

Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Každá aktualizovaná verze bude označena datem „revize“ a vejde v platnost momentem jejího zveřejnění. Dojde-li k nějakým závažnějším změnám, budeme vás o nich ještě zvlášť informovat. Doporučujeme vám tyto zásady pravidelně kontrolovat a udržovat si tak přehled o tom, jak vaše osobní údaje chráníme.

12. JAK NÁS MŮŽETE VE VĚCI TĚCHTO ZÁSAD KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoli dotazů nebo komentářů týkajících se těchto zásad nám můžete napsat prostřednictvím e-mailové adresy seven@svn.cz nebo poštovní adresy:
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 579/17
120 00 Praha 2, ČR

13. JAK MŮŽETE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME, KONTROLOVAT, UPRAVOVAT NEBO MAZAT?

V závislosti na platných právních předpisech vaší země můžete mít právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které shromažďujeme, můžete je měnit nebo je za určitých okolností smazat. V případě, že chcete své osobní údaje zkontrolovat, upravit nebo smazat, kontaktujte nás na: seven@svn.cz. Váš požadavek vyřídíme do 30 dnů.

English version:

Thank you for choosing to be part of our community at SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. (" Company ", "we", "us", "our"). We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about this privacy notice, or our practices with regards to your personal information, please contact us at seven@svn.cz.

When you visit our website www.uspornespotrebice.cz (the "Website"), and more generally, use any of our services (the "Services", which include the Website), we appreciate that you are trusting us with your personal information. We take your privacy very seriously. In this privacy notice, we seek to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms in this privacy notice that you do not agree with, please discontinue use of our Services immediately.

This privacy notice applies to all information collected through our Services (which, as described above, includes our Website), as well as any related services, marketing or events.

Please read this privacy notice carefully as it will help you understand what we do with the information that we collect.

1. WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

Personal information you disclose to us

In Short: We collect personal information that you provide to us.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when you express an interest in obtaining information about us or our Services, when you participate in activities on the Website or otherwise when you contact us.

The personal information that we collect depends on the context of your interactions with us and the Website, the choices you make and the products and features you use. The personal information we collect may include the following:

Personal Information Actively Provided by You. We collect names; phone numbers; email addresses; mailing addresses; contact preferences; and other similar information in specific functions such as the contact or rebate forms and the monthly competitions.

In energy saving calculators, we may collect data actively provided by you for survey purposes on size, envelope and roof of your accommodation as well as type and consumption of the heating system; this information is no way connected directly or indirectly to user-identifiable information provided by you in separate functions (name, email address, mailing addresses, phone numbers, etc.).

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information if you want your information to be removed.

Information automatically collected

In Short: Some information — such as your Internet Protocol (IP) address and/or browser and device characteristics — is collected automatically when you visit our Website.

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the Website. This information does not reveal your specific identity (like your name or contact information) but may include device and usage information, such as your IP address, browser and device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, device name, country, location, information about how and when you use our Website and other technical information. This information is primarily needed to maintain the security and operation of our Website, and for our internal analytics and reporting purposes.

Like many businesses, we also collect information through cookies and similar technologies. You can find out more about this in our Cookie Notice: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

The information we collect includes:

 • Log and Usage Data. Log and usage data is service-related, diagnostic, usage and performance information our servers automatically collect when you access or use our Website and which we record in log files. Depending on how you interact with us, this log data may include your IP address, device information, browser type and settings and information about your activity in the Website (such as the date/time stamps associated with your usage, pages and files viewed, searches and other actions you take such as which features you use), device event information (such as system activity, error reports (sometimes called 'crash dumps') and hardware settings).
 • Device Data. We collect device data such as information about your computer, phone, tablet or other device you use to access the Website. Depending on the device used, this device data may include information such as your IP address (or proxy server), device and application identification numbers, location, browser type, hardware model Internet service provider and/or mobile carrier, operating system and system configuration information.
 • Location Data. We collect location data such as information about your device's location, which can be either precise or imprecise. How much information we collect depends on the type and settings of the device you use to access the Website. For example, we may use technologies to collect geolocation data that tells us your current location (based on your IP address).

2. HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

In Short: We process your information for purposes based on legitimate business interests, the fulfillment of our contract with you, compliance with our legal obligations, and/or your consent.

We use personal information collected via our Website for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests, in order to enter into or perform a contract with you, with your consent, and/or for compliance with our legal obligations. We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.

We use the information we collect or receive:

 • To respond to user inquiries/offer support to users. We may use your personal information to respond to your inquiries through our contact form and/or solve any potential issues you might have with the use of our Services.
 • Administer prize draws and competitions. We may use your information to administer prize draws and competitions when you elect to participate in our competitions.
 • Process and pay out rebate applications. We may use your information to fulfill and manage your rebate applications for submissions you made through the website.
 • To deliver and facilitate delivery of services to the user. We may use your information to provide you with the requested service including our periodic newsletter if you signed up for it or the calculation of saving potential for heating systems in the use of the energy savings calculator.
 • To protect our Services. We may use your information as part of our efforts to keep our Website safe and secure (for example, for fraud monitoring and prevention).
 • To enforce our terms, conditions and policies for business purposes, to comply with legal and regulatory requirements or in connection with our contract.
 • To respond to legal requests and prevent harm. If we receive a subpoena or other legal request, we may need to inspect the data we hold to determine how to respond.
 • To send you marketing and promotional communications. We and/or our third-party marketing partners may use the personal information you send to us for our marketing purposes, if this is in accordance with your marketing preferences. For example, when expressing an interest in obtaining information about us or our Website, subscribing to marketing or otherwise contacting us, we will collect personal information from you. You can opt-out of our marketing emails at any time (see the "WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS" below).

We do not use your data for targeted advertising.

For more information see our Cookie Notice: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about...

3. WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE?

In Short: We only share information with your consent, to comply with laws, to provide you with services, to protect your rights, or to fulfill business obligations.

We may process or share your data that we hold based on the following legal basis:

More specifically, we may need to process your data or share your personal information in the following situations:

 • Vendors, Consultants and Other Third-Party Service Providers. We may share your data with third-party vendors, service providers, contractors or agents who perform services for us or on our behalf and require access to such information to do that work. Examples include: payment processing, data analysis, email delivery, hosting services, customer service and marketing efforts. We may allow selected third parties to use tracking technology on the Website, which will enable them to collect data on our behalf about how you interact with our Website over time. This information may be used to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, pages or features, and better understand online activity. Unless described in this notice, we do not share, sell, rent or trade any of your information with third parties for their promotional purposes. We have agreements in place with our data processors, which are designed to help safeguard your personal information. This means that they cannot do anything with your personal information unless we have instructed them to do it. They will also not share your personal information with any organization apart from us. They also commit to protect the data they hold on our behalf and to retain it for the period we instruct.
 • Affiliates. We may share your tracking information with our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this privacy notice; affiliate networks like AWIN and Connects use this only to verify that users are clicking shoplinks from our website. No other information is shared with them. Affiliates include our parent company and any subsidiaries, joint venture partners or other companies that we control or that are under common control with us.
 • Business Partners. We may share your information with our business partners to offer you certain products, services or promotions like the rebate programme.

4. WHO WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH?

In Short: We only share information with the following third parties.

We only share and disclose your information with the following third parties. We have categorized each party so that you may be easily understand the purpose of our data collection and processing practices. If we have processed your data based on your consent and you wish to revoke your consent, please contact us using the contact details provided in the section below titled "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?".

 • Affiliate Marketing Programs (Shoplinks)
 • CJ, AWIN, Alza.cz affiliate, eDognet
 • Web and Mobile Analytics
  • Google Tag Manager /Analytics

5. DO WE USE COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES?

In Short: We may use cookies and other tracking technologies to collect and store your information.

We may use cookies and similar tracking technologies (like web beacons and pixels) to access or store information. Specific information about how we use such technologies and how you can refuse certain cookies in your browser settings is set out in our Cookie Notice: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

Such information will not identify you personally, it is statistical data about our visitors and their use of our website. This statistical data does not identify any personal details whatsoever.

6. HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION?

In Short: We keep your information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this privacy notice unless otherwise required by law.

We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy notice, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements). No purpose in this notice will require us keeping your personal information in our servers for longer than 6 months, except for participation in the rebate programme which requires data storage for monitoring purposes for the entire duration of the programme with an additional 6 months reporting period.

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize such information, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

7. HOW DO WE KEEP YOUR INFORMATION SAFE?

In Short: We aim to protect your personal information through a system of organizational and technical security measures.

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect the security of any personal information we process. However, despite our safeguards and efforts to secure your information, no electronic transmission over the Internet or information storage technology can be guaranteed to be 100% secure, so we cannot promise or guarantee that hackers, cybercriminals, or other unauthorized third parties will not be able to defeat our security, and improperly collect, access, steal, or modify your information. Although we will do our best to protect your personal information, transmission of personal information to and from our Website is at your own risk. You should only access the Website within a secure environment.

8. DO WE COLLECT INFORMATION FROM MINORS?

In Short: We do not knowingly collect data from or market to children under 18 years of age.

We do not knowingly solicit data from or market to children under 18 years of age. By using the Website, you represent that you are at least 18 or that you are the parent or guardian of such a minor and consent to such minor dependent’s use of the Website. If we learn that personal information from users less than 18 years of age has been collected, we will take reasonable measures to promptly delete such data from our records. If you become aware of any data we may have collected from children under age 18, please contact us at seven@svn.cz.

9. WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

In Short: In some regions, such as the European Economic Area, you have rights that allow you greater access to and control over your personal information. You may review, change, or terminate your account at any time.

In some regions (like the European Economic Area), you have certain rights under applicable data protection laws. These may include the right (i) to request access and obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to restrict the processing of your personal information; and (iv) if applicable, to data portability. In certain circumstances, you may also have the right to object to the processing of your personal information. To make such a request, please use the contact details provided below. We will consider and act upon any request in accordance with applicable data protection laws.
If we are relying on your consent to process your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time. Please note however that this will not affect the lawfulness of the processing before its withdrawal, nor will it affect the processing of your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.

If you are a resident in the European Economic Area and you believe we are unlawfully processing your personal information, you also have the right to complain to your local data protection supervisory authority. You can find their contact details here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

If you are a resident in Switzerland, the contact details for the data protection authorities are available here: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies and similar technologies: Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Website. For further information, please see our Cookie Notice: http://www.uspornespotrebice.cz/private/page/about-cookies-cscz.

10. CONTROLS FOR DO-NOT-TRACK FEATURES

Most web browsers and some mobile operating systems and mobile applications include a Do-Not-Track ("DNT") feature or setting you can activate to signal your privacy preference not to have data about your online browsing activities monitored and collected. At this stage no uniform technology standard for recognizing and implementing DNT signals has been finalized. As such, we do not currently respond to DNT browser signals or any other mechanism that automatically communicates your choice not to be tracked online. If a standard for online tracking is adopted that we must follow in the future, we will inform you about that practice in a revised version of this privacy notice.

11. DO WE MAKE UPDATES TO THIS NOTICE?

In Short: Yes, we will update this notice as necessary to stay compliant with relevant laws.

We may update this privacy notice from time to time. The updated version will be indicated by an updated "Revised" date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy notice, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes. We encourage you to review this privacy notice frequently to be informed of how we are protecting your information.

12. HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?

If you have questions or comments about this notice, you may email us at seven@svn.cz or by post to:
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 579/17
120 00 Praha 2, ČR

13. HOW CAN YOU REVIEW, UPDATE, OR DELETE THE DATA WE COLLECT FROM YOU?

Based on the applicable laws of your country, you may have the right to request access to the personal information we collect from you, change that information, or delete it in some circumstances. To request to review, update, or delete your personal information, please visit: seven@svn.cz. We will respond to your request within 30 days.